NOVEMBER

HINTS

Hint 1


Check out the names in the notebook and in the photo. You'll see the same individuals in both places. And there are three fake telephone numbers… what could they point to? Bekijk de namen in het boekje en op de foto. Je ziet op beide plaatsen dezelfde personen. En er zijn drie valse telefoonnummers... naar wat zouden ze kunnen wijzen?
Hint 2


The phone has both numbers and letters. De telefoon heeft zowel cijfers als letters.
Hint 3


Try to "dial" each of the numbers, see what comes up. Probeer elk van de nummers te "draaien", kijk wat er gebeurt.
Hint 4


Each telephone number spells out a name. Elk telefoonnummer geeft een naam aan.
Hint 5


Stewarts, Daniels, Jackson. And you can find the number beside each of these fine fellows. Stewarts, Daniels, Jackson. En je kan het nummer vinden naast elk van deze geweldige kerels.
Hint 6


Now to the second part of the code. Just check the rest of the notebook. Nu het tweede deel van de code. Controleer de rest van het boekje.
Hint 7


It shows the logo of the T.I.M.E. project. With some additional lines. Can you find a logo somewhere else inthe calendar? Het toont het logo van het T.I.M.E. project. Met enkele extra lijnen. Kan je een logo ergens anders in de kalender vinden?
Hint 8


Check the cover. Controleer het deksel.
Hint 9


What if you add the lines on the big logo, just like the notebook suggests? Wat als je de lijnen op het grote logo toevoegt, zoals het boekje aangeeft?
Hint 10


The lines inside the letters of the logo will combine in the new ones as 6 digits. Now just take them in the right order. De lijnen binnen de letters van het logo worden in de nieuwe logo's gecombineerd met 6 cijfers. Plaats ze nu gewoon in de juiste volgorde.
Hint 11


From the past to the future. Judge by the pictures in the letters. Van het verleden naar de toekomst. Beoordeel de foto's in de brieven.
Answer


3766207