AUGUST

HINTS

Hint 1


Focus on the pictures in the note first. What does the top row looks like? Focus eerst op de foto's in de nota. Hoe ziet de bovenste rij eruit?
Hint 2


It shows 4 specific coins. Het toont 4 specifieke munten.
Hint 3


Focus on the 4 coins with the notches on them. The lines in the top row of the note shows the locations of the writings on the coins. Die met de inkervingen erop. De lijnen in de bovenste rij tonen de locaties van de opschriften op de munten.
Hint 4


This is the order of the coins. Take the coin with the writing that goes almost all the way around the coin, then the one that has two quarter-segments with writings..
Now you have the order of the 4 coins. But which numbers do they represent? Check the second part of the picture.
Dit is de volgorde van de munten. Neem de munt met de tekst die bijna helemaal om de munt heen gaat, en dan de munt met twee kwart segmenten met kronkelende ... Nu heb je de volgorde van de 4 munten. Maar welke cijfers vertegenwoordigen ze? Bekijk het tweede deel van de foto.
Hint 5


These lines remind you of something? The notches? Deze lijnen doen je ergens aan denken? De inkervingen?
Hint 6


The lines show the distance between the notches on the coins. And the roman numerals beside them show the value of each coin. De lijnen tonen de afstand tussen de inkervingen op de munten. En de Romeinse cijfers ernaast geven de waarde van elke munt aan.
Hint 7


Now, to the 3 letters. Read the inscription from the note, and then examine the coins again. Nu, naar de 3 letters. Lees de inscriptie van het biljet, en onderzoek de munten opnieuw.
Hint 8


There's a rider with the wreath on one of the coins. And two daggers on another. Just see where they are pointing. Er is een ruiter met de krans op één van de munten. En die dolken op een andere. Kijk maar wat ze aanwijzen.
Answer


3975ORE