Map

Hint 1


Check out the March page of the calendar. There's something pointing to the four parts of the code. Bekijk de Maart pagina van de kalender. Er wijst iets naar de vier delen van de code.
Hint 2


There are 4 symbols on the envelope. Can you find them somewhere else? Op de envelop staan ​​4 symbolen. Kun je ze ergens anders vinden?
Hint 3


Check the book. Kijk in het boek.
Hint 4


You can find all 4 symbols in the ornament of the book. Each symbol is connected to two colors. Je kunt alle 4 de symbolen terugvinden in het ornament van het boek. Elk symbool is verbonden met twee kleuren.
HInt 5


Check the map. Kijk op de kaart.
HInt 6


On the map, you can find symbols from the envelope, colored just like the book showed you. Op de kaart vind je symbolen uit de envelop, gekleurd, net zoals het boek je liet zien.
Hint 7


It's like the game Battleship. Het is net als het spel ‘Zeeslag’....
HInt 8


For example, the red crown and the blue crown are the coordinates of something on the map. Check the website to find out what's there. https://historiacartarum.org/omeka/neatline/fullscreen/annotated-matthew-paris-map#records/323 De rode kroon en de blauwe kroon zijn bijvoorbeeld de coördinaten van iets op de kaart. Kijk op de website wat er te zien is.
HInt 9


The crowns are pointing at the city of Devon. Now, find another 3 points on the map. De kronen wijzen naar de stad Devon. Zoek nu nog 3 punten op de kaart.
Answer


It's Devon, Newark-on-Trent, Dundee, and Newcastle. You've found the cities. Now, check out their coats of arms to find the code. Het zijn Devon, Newark-on-Trent, Dundee en Newcastle. Je hebt de steden gevonden, Nu moet je de wapens van die steden eraan koppelen om de code te vinden.

Code part 1

Hint 1


You'll need a coat of arms of a certain city. Complete the map puzzle before proceeding. ​Je hebt een wapen van een bepaalde stad nodig. Voltooi de puzzel voordat je verder gaat.
Hint 2


If you've found the coat of arms of Devon on the internet, you'll recognize parts of it from the agent's journal. Als je het wapen van Devon op internet hebt gevonden, herken je delen ervan uit het dagboek van de agent.
Hint 3


There are three groups of pictures. Try to find a connection. Er zijn drie groepen afbeeldingen. Probeer een verband te vinden.
HInt 4


Connect parts of the coat of arms picture. Verbind delen van de afbeelding van het wapen.
Hint 5


Trace a line from one element of the picture to the other. Trek een lijn van het ene element van de afbeelding naar het andere.
HInt 6


The lines on the coat of arms picture will spell out three digits. De lijnen op de afbeelding van het wapen zijn drie cijfers.
Answer


126

Code part 2

Hint 1


You'll need a coat of arms of a certain city. Complete the map puzzle before proceeding. Je hebt een wapen van een bepaalde stad nodig. Voltooi de puzzel voordat je verder gaat.
Hint 2


If you've found the coat of arms of Newark-on-Trent, you can see there are three heraldic symbols there. There's also something in the agent's journal that's connected to this coat of arms. Als je het wapen van Newark-on-Trent hebt gevonden, kun je zien dat er drie heraldische symbolen zijn. Er staat ook iets in het dagboek van de agent dat verband houdt met dit wapen.
Hint 3


You can find a Lilly, a peacock, and a lion in one of the pictures. Je kunt een lelie, een pauw en een leeuw vinden op een van de foto's.
Hint 4


"A pair makes one if elements are connected". What does that supposed to mean? "Een paar maakt één als elementen zijn verbonden". Wat moet dat betekenen?
Hint 5


Yellow lily, blue peacock, yellow lion. Gele lelie, blauwe pauw, gele leeuw.
Hint 6


Trace a line on the journal page, from yellow to lily. And do the same for the other two symbols. Trek een lijn op de dagboekpagina, van geel naar lelie. En doe hetzelfde voor de andere twee symbolen.
Answer


4

Code part 3

Hint 1


You'll need a coat of arms of a certain city. Complete the map puzzle before proceeding. Je hebt een wapen van een bepaalde stad nodig. Voltooi de puzzel voordat je verder gaat.
Hint 2


Compare the real coat of arms of Dundee with the one in the journal. Vergelijk het echte wapen van Dundee met dat in het dagboek.
Hint 3


Find the differences. Zoek de verschillen.
Hint 4


The tongues and the tails seem to look like arrows. What are they pointing to? De tongen en de staarten lijken op pijlen. Waar verwijzen ze naar?
Hint 5


The tongues and the tails point at 4 syllables. De tongen en de staarten wijzen naar 4 lettergrepen.
Hint 6


The syllables make up an English word if you follow the arrow. De lettergrepen vormen een Engels woord als je de pijl volgt.
Answer


1000

Code part 4

Hint 1


You'll need a coat of arms of a certain city. Complete the map puzzle before proceeding. Je hebt een wapen van een bepaalde stad nodig. Voltooi de puzzel voordat je verder gaat.
Hint 2


Check out the heraldic shields in the journal. The numbers are somehow connected to the pictures on the shields. This can give you a clue to the number hidden in the Newcastle coat of arms. Bekijk de heraldische schilden in het dagboek. De nummers zijn op de een of andere manier verbonden met de afbeeldingen op de schilden. Dit kan je een idee geven van het nummer dat verborgen is in het wapen van Newcastle.
Hint 3


The castle with one tower is 3. The castle with two towers is 9, and the castle with four towers is 81… what about a castle with 3 towers? Het kasteel met één toren is 3. Het kasteel met twee torens is 9, en het kasteel met vier torens is 81 ... wat dacht je van een kasteel met 3 torens?
Hint 4


It's 27 - each tower is 3, and you need to multiply all the 3's you have. Het is 27 - elke toren is 3, en je moet alle 3 die je hebt vermenigvuldigen.
Hint 5


There are three castles, each with three towers on the coat of arms of Newcastle. Er zijn drie kastelen, elk met drie torens op het wapen van Newcastle.
Answer


27 + 27 + 27 = 81

CODE

Hint


Complete 4 coat of arms puzzles and you'll get the 10-digit code! Voltooi de 4 wapenpuzzels en je krijgt de 10-cijferige code!
Answer


1264100081