CODE ORDER

Hint 1


Now you need to input the codes in the correct order. Just check how memory space changed between 2021 and 2077 on each server. Nu is het zaak om de codes in de juiste volgorde in te voeren. Controleer gewoon hoe de geheugenruimte op elke server veranderd is tussen 2021 en 2077.
HInt 2


Server L in 2021 was at 50, and in 2077 it was about 125. Note the growth. Compare it to other servers. Server L in 2021 stond op 50, en in 2077 stond hij op ongeveer 125. Noteer de groei. Vergelijk deze met de andere servers.
HInt 3


When you find out how much each server's memory changed, you can rank them from the one that changed the least, to the one that changed the most. Als je er achter komt hoeveel het geheugen van elke server is veranderd, kun je ze rangschikken van de server die het minst is veranderd, naar de server die het meest is veranderd.
HInt 4


Server X didn't change at all. So its code (743) should be first. Server X is onveranderd gebleven. De code (743) zou dus eerst moeten zijn.
Answer


The correct order is: X, Q, Z, L, K, F The order of codes to input: 743, 620, 442, 379, 746, 175 De juiste volgorde is: X, Q, Z, L, K, F De volgorde van de in te voeren codes: 743, 620, 442, 379, 746, 175

File Password

HInt 1


The password for the file can be found in the calendar. Just pay attention to the name on the month. Het wachtwoord voor het bestand is te vinden op de kalender. Let op de naam van de maand.
Hint 2


There's a number right beside the name of the month. The numbers can change the name… Er staat een nummer naast de naam van de maand. De cijfers kunnen de naam wijzigen…
HInt 3


The numbers represent the letters in the word. Just change the order of the letters. De cijfers vertegenwoordigen de letters in het woord. Verander gewoon de volgorde van de letters.
Answer


UYNJAAR

CODES

Hint 1


Look for distinct features and names in the 6 pictures, showing you the locations of the servers. Find these places on google maps, and you can find out where each server is. Probeer op de 6 foto's de verschillende kenmerken en namen te vinden, waardoor je de locaties van de servers in beeld krijgt. Gebruik Google Maps om deze plaatsen te vinden en je ontdekt waar elke server zich bevindt.
Hint 2


There's 6 points marked on a strange segmented circle in the document… it resembles something from 2077, doesn't it? Er zijn 6 punten aangeduid op een ongewone gesegmenteerde cirkel in het document… het lijkt op iets uit 2077, is het niet?
Hint 3


Yes, the circle looks like the eastern hemisphere, shown on the screen in 2077. Comparing the two pictures, you'll know which code should be applied to which server. Ja, de cirkel lijkt op het oostelijk halfrond, weergegeven op het beeldscherm in 2077. Als je de twee foto's vergelijkt, weet je welke code op welke server moet worden gebruikt.
Hint 4


Look at Server X. It's on Amsterdam Island, at Roche Godon… and you should apply code 2 to it… Bekijk Server X. Die bevindt zich op het eiland Amsterdam, bij Roche Godon… en je dient er code 2 voor te gebruiken….
HInt 5


Knowing all 6 locations and 6 codes, you can find the codes themselves on an old printout page. Wanneer je alle 6 locaties en 6 codes kent, kan je de codes zelf aantreffen op een oude afgedrukte pagina.
Answer


The codes are: De codes zijn: Server X - 743 Server K - 746 Server Q - 620 Server L - 379 Server F - 175 Server Z - 442