Hint 1


The 10 apps are different. Each has its own color. De 10 apps zijn verschillend. Elke heeft zijn eigen kleur.
Hint 2


Can you connect different colors to the agents? Kan je verschillende kleuren met de agenten verbinden?
Hint 3


Check the personal seals of the agents Bekijk de persoonlijke zegels van de agenten
Hint 4


To find out which of the agent when to which year, and connect the agent to its color, check the hand-drawn sketch on the February page. Om erachter te komen welke agent naar welk jaar ging, en de agent met zijn kleur te verbinden, bekijk je best de met de hand getekende schets op de februari-pagina.
Answer


BRAVTESDNF